Det blev en intressant diskussion och en mycket spännande och nervkittlande omröstning på denna mandatperiods sista fullmäktigemöte. Den fråga som väckte störst debatt under mötet, men även väckt mycken diskussion under själva processen, var förslaget till ny förvaltningsstadga för Korsholms kommun. Jag kommer inte att gå in på speciellt många detaljer i detta inlägg, men det är de facto frågan om en helt ny förvaltning av den politiska organisationen i Korsholm.

Den största diskussionen föranleddes av om styrelsen och utskotten ska bibehålla nuvarande antal eller minskas. Beredningen hade föreslagit en minskning till 11 medlemmar i styrelsen och 9 medlemmar i utskotten och byggnadsnämnden. Fler ledamöter i salen, inklusive jag, förespråkade nuvarande antal, dvs 13 medlemmar i styrelsen och 11 medlemmar i utskotten, för att på detta sätt möjliggöra en bredare förankring och också utrymme för de mindre grupperingarna/partierna i kommunen. De små partierna i Korsholms fullmäktige (KD, Sdp och Sf) var av samma åsikt, medan MSK förespråkade en slimmad modell tillsammans med beredningen.

Efter en lång diskussion blev det omröstning och en mycket spännande sådan. Slutresultatet blev det jämnaste möjliga 21-21 (en person var frånvarande) och ordförandes röst avgjorde. Fullmäktigeordförande Carola Lithén hade även hon röstat för en bredare modell och därmed blev förslaget det jag förespråkade: 13 respektive 11 medlemmar i kommunens ledande förtroendeorgan från 1.8.2021.

Bild över den nya organisationen efter torsdagskvällens omröstning.

I Korsholm kommer vi att övergå till en ordförande/utskottsmodell, där ordförande i de ledande utskotten (som de tidigare nämnderna kommer att kallas) kommer att bli en del av kommunstyrelse och få mycket mer uppdrag och ansvar. Det blir en bättre koppling mellan utskott och styrelse, men samtidigt en koncentration av den styrande makten.

Samhällsbyggnadsnämnden blir ett samhällsbyggnadsutskott. Bildningsnämnden blir ett bildningsutskott. Ett nytt välfärdsutskott bildas, som ska sköta kultur-, fritids-, ungdoms-, nykterhetsfrågor samt övriga välfärdsfrågor, som blir kvar i kommunen efter att social-. och hälsovården överförs till den nya samkommunen Österbottens välfärdsområde vid årsskiftet 1.1.2022. Koncernsektionen kvarstår. En ny tung framtids- och utvecklingssektion skapas underlydande styrelse, vilken får många nya uppgifter i syfte att föra kommunens utveckling framåt. Framför allt övertar sektionen en del av planläggningens uppgifter när det gäller att initiera och prioritera kommunens planläggningen och markanvändning. Det blir intressant att se hur denna organisation kommer att fungera!

Bild över kopplingarna mellan de olika förtroendeorganen efter torsdagskvällens möte.

Nedan publicerar jag en renskriven version av det inlägg jag höll i debatten om förvaltningsstadgan på fullmäktiges möte torsdagen den 10 juni 2021.

Jag ska inleda med att säga att jag hela tiden varit skeptiskt till den väldiga omändringen av kommunens förvaltningsstadga. Jag kommer att komma med en hel del kritiska synpunkter på slutresultatet och processen, men det gör jag eftersom det här är första och enda gången jag formellt och officiellt fått möjlighet att yttra mig i ärendet. Förslaget till ny förvaltningsstadga har diskuterats i aftonskolor och mellan möten och vi medlemmar har fått skicka hälsningar till kommittén, men det verkar som mina åsikter och farhågor i ringa utsträckning beaktats. Kalla mig konservativ om ni vill, men jag tycker inte man behöver ändra på det som funkar!

Vi står inför en massiv organisationsförändring, när kommunens social- och hälsovård ska överföras till den nya samkommunen Österbottens Välfärdsområde vid årsskiftet. Men jag tycker det hade bra hade räckt med att se över de funktioner som överförs och lämnar kvar i kommunen och inte röra det övriga. Såväl bildningssektorns som samhällsbyggnadssektorns uppgifter fortsätter rätt oförändrat. Men tydligen har tanken varit att när det är dags att förändra, ska man förändra ordentligt.

Förra gången när man gjorde en större ändring, var för nio år sedan, när samhällsbyggnadsnämnden skapades. Tidigare hade man haft en organisation med en skild planläggningssektion, utvecklingssektion och en teknisk nämnd och det upplevdes att verksamheterna inte fungerade som de borde.

Man inrättade en samhällsbyggnadsnämnd, som fick allt från planläggning till planering och verkställande av kommunens investeringar – en massiv mängd uppdrag, vilket jag i inledningsskedet var bekymrad över, som ordförande i den nya samhällsbyggnadsnämnden. Men med tiden började vi lära oss rutinerna och såväl de förtroendevalda som tjänstemännen hittade ett fungerande samspel, som ledde framåt och vi började prestera både planer och investeringsprojekt i snabbare och önskad takt.

Samtidigt fanns det andra organ, som inte fungerat lika bra under de senaste mandatperioderna. Men jag tycker fortfarande inte man borde ändra på det som funkar, bara för att något annat inte funkar. Bäst vore det att koncentrera sig på att fixa problemen. Nu vill man ändra på detta system och flytta över de strategiska planläggningsfrågorna till en framtids- och utvecklingssektion och återigen initiera en modell som splittrar på planläggningsärendena. Jag är inte säker på att det är rätt väg att gå, men nu blir det så. Jag tror nog att framtids- och utvecklingssektionen kunde hitta alldeles tillräckligt med väsentliga utvecklingsuppgifter ändå för att föra kommunen framåt.

Den andra stora ändringen som nu genomförs, är skapande av en ordförande/utskottsmodell, där ordförandena i de nya utskotten bildar en styrelse tillsammans med några till.  Det är nog en bra tanke, men eftersom man samtidigt tänker minska antalet personer i såväl styrelse som utskott, kommer det att bli en maktkoncentration oberoende om man vill det eller inte. Färre personer kommer att bestämma över mycket mer!

Det sägs att antalet förtroendeuppdrag minskas och platser nog räcker till för alla. Men efter att matematiskt fördela platserna i den nya organisationen i kombination med de kopplingar som finns, konstaterar jag att valmöjligheter inskränks betydligt och samma person hamnar att sitta på flera stolar oberoende om man vill eller inte. Teoretiskt ska nog platser finnas åt alla fullmäktigemedlemmar, men pga av hur verkligheten ser ut, fördelningen inom Sfp och mellan de olika partierna och resultatet i kommunalvalet, kommer nog inte alla att få vara med på allvar. Det kunde åtminstone hjälpas upp en hel del med att tillåta fler medlemmar i styrelse och utskott.

Det kommer det att krävas ordentliga uppoffringar av de invalda och personerna på specifika poster, som ska vara beredda att prioritera sin fritid (och delar av arbetstid) för politiska förtroendeuppdrag. Jag förespråkar fortsättningsvis en modell med fler förtroendevalda och bred demokrati ”nära dig” – och hur det går får vi väl se efter dagens behandling.

Att inte de nuvarande nämnderna fått ge några utlåtanden under processens gång, tycker jag är svagt. En fungerande strategi borde syfta till att få med alla i processen. Och för att en strategi ska börja fungera borde man få alla att känna sig delaktiga och inkluderas i utvecklingsarbetet – där har man missat, vilket märkts både i förhandsdiskussionerna och under denna debatt.

Jag kommer ändå inte att komma med några ändringsförslag, för det tjänar ingenting till (förutom antalet förtroendevalda). Jag anser att vi hade klarat oss med en mindre revidering av förvaltningsstadgan, men nu står vi här och måste antagligen anpassa oss till denna nya modell – och då får vi lov att göra det bästa av situationen – de av oss som fortsätter efter söndagens kommunalval!

Slutresultatet efter diskussionen och omröstningen blev tack och lov att beslutsfattandet breddas och fler personer får möjlighet att delta i det faktiska politiska arbetet. Nu återstår det att se hur platserna fördelas efter söndagens kommunalval och hur kommunen ska styras framåt under de kommande fyra åren!

Kom ihåg att rösta på söndag – och rösta gärna på nr 55 i Korsholm, för jag har fortsättningsvis intresse av att arbeta för Korsholm som en självständig välmående kommun i Vasaregionen!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s