Ett självständigt Korsholm

Idag kom vi till ett historiskt ögonblick i Korsholms kommunfullmäktige. Efter en tvåårig process med utredningar och förhandlingar har vi fått ett avtal att godkänna eller förkasta.
Efter en cirka fyra timmars lång behandling kunde vi äntligen rösta om och förkasta förslaget till samgångsavtal med Vasa. Med rösterna 23 mot och 19 för samt en nedlagd röst blev det ett klart och önskvärt resultat till slut.

Här följer min översikt över processen som pågått de senaste två åren

Korsholms kommunstyrelse har godkänt och överlämnat ett avtal om samgång med Vasa för vidare behandling till Korsholms fullmäktige (7.1.2019). Kommuninvånare har fått säga sin åsikt i en rådgivande folkomröstning 17.3.2019. Resultatet var tydligt: nej till fusion med resultatet 61,3 % mot 36,8 %.
Vasa stadsstyrelse godkände för sin del avtalet (25.3.2019). Kommunstyrelsen i Korsholm fick tydligen kalla fötter vid behandlingen 25.3.2019 och ville skjuta behandlingen på framtiden. I Sfp-gruppen i fullmäktige tyckte vi dock i måndags att vi har fått ett avtal, som vi kan ta ställning till och beslutade efter omröstning att lyfta ärendet på föredragningslistan vid dagens möte 2.4.2019. 
Enligt kommunstrukturlagen bör fullmäktige ta ställning till det avtal som godkänts och överlämnats för behandling, som framlagts till påseende och som fungerat som underlag för den rådgivande folkomröstningen. Enligt den ursprungliga handlingsplanen bör ärendet avgöras nu om en fusion teoretiskt ska kunna ske enligt den tänkta tidtabellen. Jag ser inget bekymmer i att vi nu behandlar avtalsförslaget i fullmäktige som det är överenskommet sedan länge och får ärendet ur världen.
Vi har ett avtal, som…
• kommunstyrelsen godkänt den 7.1.2019, 
• har betydande brister och många oklara punkter,
• inte motsvarar de målsättningar som Korsholm uppställde vid inledande av förhandlingarna,
• inte motsvarar de innehållsmässiga kraven i kommunstrukturlagen; förutsättningarna för självstyrelse försämras, servicen eller levnadsförhållanden förbättras inte, samhällsstrukturens funktionsduglighet förbättras inte… jag kunde fortsätta hur länge som helst…
• föranlett 210 anmärkningar från invånare och samfund
• kommuninvånarna sagt nej till i en rådgivande folkomröstning med resultatet 61,3 % mot 36,8 % för,
• kommunstyrelsen den 25.3.2019 plötsligt vill återremittera för vidare för nya förhandlingar trots att man redan en gång godkänt avtalet och Vasa stad har godkänt det samma,
• borde vara godkänt för insändande till statsrådet inom april 2019 för ikraftträdande 1.1.2020, vilket i praktiken inte är möjligt.
Tycker vi avtalet är bra, godkänner vi det och processen går vidare. Tycker vi avtalet är dåligt, förkastar vi det och livet går vidare. 
För mig som kommunfullmäktigemedlem återstår då bara att konstatera att fullmäktige fått ett avtal i enlighet med det uppdrag som givits den 21 september 2017. Personligen tycker jag samgångsavtalet inte motsvarar de målsättningar som uppställdes vid inledandet av förhandlingarna, avtalet kan inte godkännas i föreliggande form och kan inte heller omarbetas inom den tidsrymd som gäller, och därför röstade jag för att sammanslagningsavtalet förkastas.
Uppdraget är därmed slutfört, men den beryktade biffen saknas fortfarande, och i väntan på den fortsätter Korsholm som en självständig kommun många år framöver.

Lyssna på väljarna

Kenth Nedergård och Anna-Maja Henriksson vid valstugan på Vasa torg.

”Man kan inte blunda för resultatet i den rådgivande folkomröstningen”, säger Sfp:s ordförande Anna-Maja Henriksson.
En majoritet av väljarna röstade emot en fusion i folkomröstningen. Med beaktande av hur folk folk röstade i de olika områdena i Korsholm, kan man dessutom förmoda att en ännu större andel av Sfp:s väljare röstade mot fusion. 
När man dessutom kan konstatera att majoriteten av de invalda Sfp-medlemmarna i fullmäktige är mot en fusion, så borde nog den av Sfp ledda kommunstyrelsen hörsamma resultatet i folkomröstningen och inte hålla på med en egen agenda, som inte är förankrad varken bland väljarna eller de förtroendevalda i Korsholm.

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/278334

Kärlek, Respekt & Rock’n’Roll

Klara och tydliga besked om Sfp:s mål i riksdagsvalet. 
På slutet kommer Anna-Maja dessutom med en väsentlig kommentar angående en eventuell kommunfusion i Vasa-Korsholm: ”Borde fullmäktige i Korsholm följa den rådgivande folkomröstningen?
– Jag tycker nog att det är viktigt att man tar på allvar det som folket säger.”

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/02/26/sfps-anna-maja-henriksson-vill-fora-in-partiet-i-regeringen-igen-hon-lovar-andra