Kärlek, Respekt & Rock’n’Roll

Sfp behövs i regeringen

Vi har under den senaste valperioden sett hur svenskan och Österbotten fått stryk då SFP inte varit med i regeringen. Österbotten och Finland behöver flera starka svenska röster.

Det svenska språket

Jag vill vara med och jobba för ett Finland där alla trivs tillsammans; ung som gammal, stor som liten. Vård och omsorg ska garanteras på vårt lands båda nationalspråk.

Jag stöder arbetet för att upprätthålla en finlandssvensk kulturautonomi med svenskspråkiga lösningar som omfattar bildningsväsendet, kulturen, förenings- och organisationslivet, massmedierna och kyrkan.

Det ska gå att leva på landsbygden

Hela Finland ska kunna leva – så väl skärgård som landsbygd. Vi måste se till att vår landsbygd kan hållas levande. Det betyder inte att all service kan finns i varje by, men det får aldrig bli för långt till närmaste servicepunkt.

Tillräckliga medel ska riktas till att hålla vårt vägnät i skick, elförsörjningen måste tryggas, vatten och avlopp ska underhållas och telekommunikationerna måste utbyggas.

Nära människan

Alla ska ha rätt till god och ändamålsenlig vård på det egna modersmålet. Vi behöver en vårdreform i Finland, men det ska vara en reform som gör vården bättre, inte sämre. Regionala hållbara lösningar ska kunna accepteras.

Vasa centralsjukhus bör fås med bland de sjukhus som erbjuder omfattande jour i framtiden.

Övervakningen av alla privata vårdalternativ måste bli bättre – samma krav som hos den offentliga sektorn!

Samarbetet mellan stat och kommun måste förbättras

De senaste genomförda reformerna och inkomstöverföringarna mellan stat och kommun har gjorts med för snabb takt och utan tillräckliga beräkningar. KIKY-reformen som skulle skapa förbättrad sysselsättning i landet, har lett till kraftiga underskott i så gott som alla kommuner – allt för dålig/otillräcklig prognostisering. Gör om – gör rätt, och undvik motsvarande hastverk i framtiden.

Fler jobb skapar bättre välfärd

Vi behöver ett företagarvänligt samhälle, där våra företag ges möjlighet att få vara framgångsrika och skapa nya arbetsplatser. Lagstiftningen ska sporra företagande – minska onödig byråkrati.

I Österbotten har vi en sysselsättningsgrad på 75 % – i Korsholm t.o.m kring 80 %. Låt Vasaregionen bli en sporre för hur hela landet ska utvecklas.

Samtidigt måste vi få stopp på den ökande skuldsättningen. Vi kan inte fortsätta överföra ökade skulder på kommande generationer.

Klimatfrågan

Sfp har ett bra och realistiskt program för hur Finland ska ta sitt miljöpolitiska ansvar på nationell nivå. Satsningar på forskning och ny teknik som främjar energi- och resurseffektivitet prioriteras.

Den enskilda människan kan även göra mycket för sin egen situation när det gäller uppvärmning och elförsörjning av egna fastigheter. Enskilda miljöförbättrande åtgärder ska kunna subventioneras mera än idag.

I Österbotten har vi länge skött om vår miljö på ett naturligt sätt. Vår omgivning ska inte skyddas till döds. Mer sunt bondförnuft i miljöpolitiken. Jag motsätter mig miljöförbättrande åtgärder och förslag, som förvärrar och försvårar livet på landsbygden!

Österbotten är ett växande landskap

I Österbotten tar vi saken i egna händer och utvecklar vårt område som vi själv tycker. Det ska vi få fortsätta med utan att statsmakten sätter käppar i hjulen.

Kommunikationerna är viktiga. Den nya färjan mellan Vasa och Umeå är en positiv injektion för vårt internationella samarbete. Vasa flygfält ska få möjlighet att utvecklas. Tillräckliga resurser måste styras till järnvägen, och bansträckningen Vasa-Seinäjoki ska förbättras. Tillräckliga resurser måste ges till landsvägsnätet – både på riks- och regionalnivå.