Det absolut största projektet i Vasaregionen de närmaste åren kommer att vara utvecklande av det sk batterifabriksområdet/GigaVasaområdet. Området omfattar totalt ca 184 hektar och befinner sig på bägge sidorna kommungränsen i Korsholm (Granholmsbacken) och Vasa (Långskogen). Var det slutar vet vi ännu inte idag, men vi måste ha beredskap både i Korsholm och Vasa att förbereda bästa möjliga resultat.

Den ursprungliga detaljplanen för området godkändes i oktober 2018. Under vintern 2020-21 har planerna preciserats och en utvidgning av gällande plan har gjorts för att möta användarnas behov. Framför allt gäller det att öka på den maximala byggrätten från 0,3 till 1,3 genom att öka byggnadshöjden. Enligt planerna ska en byggnadshöjd på maximalt 40 meter vara möjlig pga begränsningarna kring Vasa flygfält.

Vasa stad godkände den reviderade detaljplanen för sin del av området (Långskogen) den 29 mars 2021. Korsholms kommunfullmäktige godkände den 15 april 2021 den reviderade detaljplanen för sin del (Granholmsbacken). Och redan nästa vecka får vi nästa nyhet. Förhandlingarna med potentiella etableringar har skötts av i första hand av Vasa stads ledning. Måndagen den 19 april presenterar Vasa stad den första konkreta nyheten beträffande etablering på GigaVasa-området. Det blir intressant att höra.

Hela GigaVasa-området sett från söder. Korsholms del är den som syns närmast i bild.

Stora utmaningar för kommunen och regionen

Det som gör planerna utmanande förutom storleken är att området i sig är så gott som oexploaterat än så länge. All infrastruktur skall planeras och byggas från grunden. Alla möjligheter finns med flygfält, järnväg och riksvägar inom rimliga avstånd, men alla anslutningar måste byggas ut. El, vatten och avlopp finns tillgängliga i anslutning till området. Några större skyddsområden finns inte, men mindre delar av det planerade området berörs av skyddsbestämmelser, som beaktats under hela processen.

I samband med revideringen av detaljplanen har vi också fått uppgifter på vilka summor vi talar om i sammanhanget. När (och om) hela området har byggts ut har följande belopp använts och genererats:

  • Byggande av gator och vägnätet kostar uppskattningsvis 30 miljoner euro (gemensamt)
  • Åtgärder utanför området: planskild vägkorsning, järnvägssidospår, underfarter för järnvägsspåret, byggande av elledningar; totalt 23 miljoner för Korsholms del

Intäkterna kunde uppgå till cirka 87 miljoner fördelade enligt:

  • Byggrätter på området 23 miljoner euro
  • Anslutningsavgifter 20 miljoner euro
  • Bygglovsavgifter 5 miljoner euro
  • Fastighetsskatteintäkter 39 miljoner euro

På området genereras maximalt 6800 arbetsplatser, vilket ger avsevärda indirekta effekter i form av kommunalskatteintäkter och samfundsskatteintäkter. I byggnadsskedet uppstår betydande sysselsättningseffekter i storleksklassen 44000 årsverken. 26000 av dessa årsverken riktas till byggbranschen och resterande del till andra branscher. Totalt möjliggör planerna byggande av cirka 1,4 miljoner m2, vilket innebär cirka 3,6 miljarder euro i investeringar i byggnader, teknik och områden. 

Vi hoppas också på betydande statliga stöd för utvecklandet av området. I den regionala återhämtningsplanen för Österbotten, som Österbottens förbund uppgjort, omnämns totala satsningar på 700 miljoner euro till landskapet. För Giga Vasa-området har en summa på 97,3 miljoner kalkylerats, i vilket ingår de offentliga åtgärderna, som behövs för att iordningsställa området.

Siffrorna, som presenterats ovan, baserar sig endast på kalkylering och prognostisering enligt nuläget och skall inte huggas i sten. Ingen vet idag vad slutresultatet kommer att bli, men det kan vara bra att ha en uppfattning om storleksordningen i sammanhanget.

Tillsammans skapar vi en ännu mera framgångsrik och energisk Vasaregion

Etableringen av kemisk storindustri i området skapar en exceptionellt stor tillväxtpotential i Vasaregionen. Men den naturliga befolkningsökningen och utbudet av arbetskraft kommer knappast att finnas inom den egna regionen. En massiv inflyttning kommer att bli nödvändig och bör planeras och förberedas parallellt med industrietableringarna. Bostäder, tomter, fungerande trafikförbindelser och kommunal service för regionens nya invånare skapar nya utmaningar, som måste skötas på bästa möjliga sätt.

Samtidigt innebär det nya industriområdet nya förutsättningar för utvecklande av regionens övriga näringsliv och en växande ekonomi. Nya arbetsplatser och invånare behöver ny service av alla tänkbara slag.

För att verkställa alla planer och fortsatt utveckling behövs mera tid och resurser. I kommunens budget de kommande åren måste vi skapa utrymme för de kommande satsningarna. Allt behöver inte göras på nolltid, men det måste finnas beredskap att möte förväntningarna och de konkreta behoven. Bara vi spelar våra kort rätt, kan vi starta resan mot en ännu mera framgångsrik och energisk Vasaregion!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s